Gå videre til innholdet

Vær oppmerksom på at alle priser i nettbutikken vises uten MVA

SK Produkter betingelser

Generelt

Dette kj√łpet er regulert av den nedenst√•ende standard salgsbetingelser for forbrukerkj√łp av varer over Internett. Med forbrukerkj√łp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i n√¶ringsvirksomhet, og n√•r selgeren opptrer i n√¶ringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkj√łpsloven og angrerettsloven.

Avtalen

Avtalen mellom kj√łper og selger best√•r av opplysningene selgeren gir om kj√łpet i bestillingsl√łsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kj√łpet i bestillingsl√łsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilk√•rene i salgsbetingelsene, g√•r direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsl√łsningen foran salgsbetingelsene, s√• fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger

Firmanavn: SK Produkter AS
Kontaktadresse:¬†Kjennveien 153, 1470 L√łrenskog
E-post: info@skprodukter.no
Telefon: 67974030
Organisasjonsnr.: 959128235

Kj√łper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift om ikke kj√łper velger √• vise priser uten mva eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kj√łperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsl√łsningen f√łr bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl√łsningen i nettbutikken eller i kj√łperens bestilling, og den annen part inns√• eller burde ha innsett at det forel√• en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse p√• e-post umiddelbart etter at kj√łpet er gjennomf√łrt. Det anbefales at kj√łperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, b√łr kj√łperen ta kontakt med selger s√• snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kj√łperen.Dersom kj√łperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kj√łpesummen p√• kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgj√łret for kj√łpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medf√łrer at brukerens konto blir belastet og bel√łpet blir overf√łrt til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkj√łp m.m. komme til anvendelse.

Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kj√łperen skjer p√• den m√•te, p√• det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsl√łsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremg√•r av bestillingsl√łsningen eller e-post som f√łlger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kj√łper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren s√łrge for at varen blir sendt til kj√łperen, plikter han √• f√• varen fraktet til bestemmelsesstedet p√• egnet m√•te og p√• vanlige vilk√•r for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kj√łperen med mindre annet er s√¶rskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen g√•r over p√• kj√łperen n√•r tingen er overtatt av kj√łperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kj√łperen unnlater √• overta en vare som er stilt til hans eller hennes r√•dighet etter avtalen, har kj√łperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kj√łperen kan angre kj√łpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett inneb√¶rer at kj√łperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kj√łperen m√• gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Mottar kj√łperen angreskjema og de n√łdvendige opplysningene p√• et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen √• l√łpe fra den dagen kj√łperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kj√łperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel g√• ut 3 m√•neder etter at varen er mottatt. Dersom kj√łperen ikke har f√•tt informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen v√¶re 1 √•r.

Meldingen fra kj√łper til selger om bruk av angreretten b√łr av bevishensyn v√¶re skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den m√• inneholde opplysninger om hvordan kj√łperen vil returnere varen til selgeren.

Kj√łperen skal uten un√łdig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg √• hente varene.

Dersom kj√łperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilb√łd, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medf√łrte.

Tilbakebetaling skal skje uten un√łdig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kj√łperens beslutning om √• benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kj√łperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kj√łperen benyttet. Kj√łperen skal ikke betale noen form for gebyr som f√łlge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kj√łperen har lagt frem dokumentasjon p√• at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke n√•r selgeren har tilbudt seg √• hente varene.

Kj√łperen m√• b√¶re kostnadene ved √• returnere varene dersom angreretten brukes.

Kj√łperen kan unders√łke produktet f√łr han eller hun angrer p√• kj√łpet. Varen m√• likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tiln√¶rmet samme stand og mengde som den var i da kj√łperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som f√łlge av kj√łperens h√•ndtering av varene som ikke har v√¶rt n√łdvendig for √• fastsl√• varenes art, egenskaper og funksjon.

Kj√łperen b√łr sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kj√łperen kan ikke angre p√• kj√łp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller p√• lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Unders√łkelse av varen

N√•r kj√łperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning unders√łker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, m√• kj√łperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for √• melde krav ved forsinkelse‚ÄĚ.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, m√• kj√łperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil p√•berope seg mangelen. Fristen kan aldri v√¶re kortere enn to m√•neder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon m√• likevel skje senest to √•r etter at kj√łperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment √• vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem √•r. Ved forsinkelse m√• krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kj√łperen ogs√• velge √• reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter b√łr v√¶re skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Kj√łperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kj√łpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen p√• leveringstidspunktet, kan kj√łperen fastholde kj√łpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kj√łperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikkekan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medf√łre en s√• stor ulempe eller kostnad for selgeren at det st√•r i vesentlig misforhold til kj√łperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kj√łperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kj√łperen har fastsatt. Kj√łperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen l√łper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kj√łperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som f√łlge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkj√łpslovens ¬ß 24.

Kj√łperen m√• melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for √• melde krav ved forsinkelse‚ÄĚ.

Kj√łperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kj√łpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kj√łperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kj√łperens krav dersom gjennomf√łringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kj√łperen, uten risiko for at kj√łperen ikke f√•r dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kj√łperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to fors√łk p√• retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger s√¶rlige grunner som gj√łr at ytterligere fors√łk er rimelig.

Selv om kj√łperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren s√łrger for slik retting eller omlevering, kan kj√łperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kj√łperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kj√łperen heve avtalen, unntatt n√•r mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kj√łperen kan ogs√• kreve erstatning for √łkonomisk tap han eller hun lider som f√łlge av at varen har en mangel jf. forbrukerkj√łpslovens ¬ß 33.

Kj√łperen m√• melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt "Reklamasjon ved mangel og frist for √• melde krav ved forsinkelse‚ÄĚ. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kj√łperens mislighold

Dersom kj√łperen ikke betaler eller oppfyller de √łvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold p√• selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kj√łperen. Selgeren kan ogs√• etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kj√łperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kj√łpet og kreve at kj√łperen betaler kj√łpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med √• fremme kravet. ‚ÄĘ Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kj√łper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kj√łpesummen er betalt.

Selgeren¬†kan ogs√• heve kj√łpet dersom kj√łperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen l√łper, med mindre kj√łperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kj√łperen for √łkonomisk tap han eller hun lider som f√łlge av kontraktsbrudd fra kj√łperens side jf. forbrukerkj√łpslovens ¬ß 46.

Renter¬†ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kj√łperen ikke betaler kj√łpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kj√łpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutg√•ende varsel, bli sendt til inkasso, og kj√łperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr¬†ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kj√łperen unnlater √• hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kj√łper med et gebyr p√• kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for √• levere varen til kj√łperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kj√łpere under 18 √•r.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kj√łperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kj√łperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inneb√¶rer dermed ingen begrensninger i kj√łperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kj√łperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kj√łperens rettigheter ved mangel".

Personopplysninger

Med mindre kj√łperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er n√łdvendig for at selgeren skal kunne gjennomf√łre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kj√łper under 15 √•r kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kj√łperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er n√łdvendig for at selgeren skal f√• gjennomf√łrt avtalen med kj√łperen, eller i lovbestemte tilfelle.Selgeren kan kun innhente kj√łperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er n√łdvendig.

Hvis selgeren vil benytte kj√łperens personopplysninger til andre form√•l, for eksempel til √• sende kj√łperen reklame eller informasjon ut over det som er n√łdvendig for √• f√• gjennomf√łrt avtalen, m√• selgeren innhente kj√łperens samtykke ved avtaleinng√•elsen. Selgeren m√• gikj√łperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kj√łperens samtykke m√• v√¶re frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kj√łperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har sp√łrsm√•l om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun √łnsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Cookies

V√•r nettbutikk inneholder s√•kalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for √• h√•ndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres p√• din datamaskin. Vi lagrer ogs√• informasjon om du har valgt √• se kategorisidene med eller uten bilder.Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til √• hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte √• fungere eller du kan f√• problemer med √• gjennomf√łre et salg.

Konfliktl√łsning

Partene skal fors√łke √• l√łse eventuelle tvister i minnelighet. Kj√łperen kan ta kontakt med Forbrukerr√•det for √• f√• bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig l√łsning ikke oppn√•s etter megling i Forbrukerr√•det, kan partene skriftlig begj√¶re at Forbrukerr√•detfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. F√łr vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).